OPA Flevoland

Ouderen Politiek Actief in de provinciale staten van Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland

Programma waterschap

O.P.A. FLEVOLAND, DE BEWEGING DIE GENERATIES WIL VERBINDEN
EN NIEMAND LAAT VERDRINKEN.

Waterschapsverkiezing 2019 – 2023
‘DE MENSELIJKE MAAT VOOROP’

De fractie Waterschap O.P.A. Flevoland.
Ouderen Politiek Actief Flevoland (O.P.A) is een beweging die er is voor iedereen. De leden van O.P.A zijn oudere jongeren die hun levenservaring en kennis in willen zetten om een bijdrage te leveren aan het proces dat de menselijke maat weer terugbrengt in de politiek en het overheidsbeleid. Dat er een klimaat ontstaat waarin iedereen naar vermogen kan meedoen. Waar rekening wordt gehouden met mensen die het tempo van onze snelle economie en samenleving niet (meer) bij kunnen houden. Een brug slaan tussen de generaties en met iedereen, zowel oud als jong de toekomst bepalen met een gelijkwaardige plaats voor iedereen.

De overheid is er voor de mensen en niet andersom. Waar mogelijk worden problemen en bezwaren informeel opgepakt en wordt er naar maatwerkoplossingen gezocht door de overheid. Burgers en belangenorganisaties van burgers worden in een vroeg stadium betrokken bij nieuw te vormen beleid. Investeren in een goede relatie met de burger levert meer op dan langdurige juridische procedures waarbij de verstandhouding met de burger alleen maar verslechtert. Ongeacht de uitkomst.

Het Waterschap als een rots in de branding.
Gedegen, betrouwbaar, duurzaam, inventief, efficiënt, vernieuwend, creatief en midden in de maatschappij met oog voor mens, natuur en dier. Daar willen we als O.P.A graag aan bijdragen.

De speerpunten van O.P.A. komende vier jaar:

 1. De lasten voor burgers zijn afgelopen jaren drastisch toegenomen. Het is dus belangrijk om uiterst terughoudend te zijn met lastenverzwaring.
 2. Belangrijk om de stem en positie van de burger goed te laten doorklinken in het krachtenveld waar het waterschapbeleid wordt gemaakt.
 3. Betrokkenheid van de burger bij het Waterschap versterken en het Waterschap midden in de maatschappij positioneren.
 4. Mens, dier en natuur zijn naast de kerntaken belangrijke aandachtspunten voor het Waterschap.

O.P.A. Flevoland is geen tegenpartij die overal tegen is zonder mee te denken over oplossingen. O.P.A. ziet inderdaad ook knelpunten en wil daarvoor oplossingen aandragen. Een aantal van de oplossingen leest u hieronder. Maar O.P.A. kan niet alles zelf bedenken. Mail, app, vertel, schrijf ons uw problemen, ideeën en knelpunten met het water(schap). Of spreek ons aan als u ons tegenkomt in Flevoland tijdens de campagne! En voorzie ons van signalen, ook na de verkiezing. Structurele problemen zullen we op de politieke agenda zetten. Bij individuele problemen zullen we u zo goed mogelijk proberen te verwijzen. O.P.A is er altijd voor u en niet alleen tijdens de verkiezingen met loze beloftes!!!

Wat zijn de aandachtspunten volgens O.P.A. komende jaren:

 • Het Waterschap is een vooruitstrevende moderne organisatie die uiterst professioneel bezig is op het terrein van waterbescherming en waterzuivering. Bij het grote publiek is het Waterschap voornamelijk bekend om de heffingen die moeten worden betaald. Die jaarlijks fors omhoog gaan. O.P.A. hecht er belang aan de relatie tussen het Waterschap en de burger te versterken en wederzijds begrip te stimuleren.
 • Het Waterschap is een organisatie die met veel grote spelers samenwerkt. Rijk, provincie, gemeenten, (georganiseerd) bedrijfsleven, agrarische belangenorganisaties en natuurbescherming. O.P.A. wil er voor zorgen dat ook de belangen van de burgers en zwakkere groepen in de samenleving duidelijk in beeld zijn en blijven bij het maken van waterschapbeleid.
 • Er is naar de mening van O.P.A. een sterk blok in het bestuur van het Waterschap die de belangen van de bedrijven en agrariërs vertegenwoordigd. Dit zijn naast de bestaande (landelijke) partijen voor een groot deel de geborgde zetels in het waterschapsbestuur. OPA vraagt zich af of dit een juiste democratische afspiegeling is van de bevolking van Flevoland.
 • In ieder geval moet er zeker ook (veel meer) aandacht zijn voor de belangen van de burgers en de problemen in de stedelijke gebieden ten aanzien van de riolering en de afwatering. O.P.A. wil zich komende vier jaar gaan inzetten om het geluid van de burger te laten weerklinken in het beleid van het Waterschap.
 • O.P.A. vindt het belangrijk dat er oog is voor een evenwichtige verdeling van de kosten van dit beleid en dat de kosten niet eenzijdig op de burgers wordt afgewenteld.
 • Als er problemen spelen waar meerdere organisaties bij zijn betrokken moet de burger niet van het kastje naar de muur worden gestuurd maar het Waterschap moet de regie nemen om het probleem op te lossen als dat binnen haar macht ligt of neer te leggen waar het kan worden opgelost.
 • Het uitbesteden van de inning van de heffingen naar GBLT mag er niet toe leiden dat (kwetsbare) burgers die kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken worden vermorzeld in een voor hun onbegrijpelijk bureaucratisch systeem.
 • Het Waterschap moet waar mogelijk een bijdrage leveren om een natuurlijk evenwicht in de Oostvaardersplassen te ontwikkelen waar gecreëerd onnatuurlijke dierenleed geen jaarlijks terugkerend verschijnsel mag zijn. Verder is het belangrijk botulisme te voorkomen in de Oostvaardersplassen en in de andere wateren in en rond Flevoland.
 • In het kader van dijkbescherming is effectieve muskusrattenbestrijding van essentieel belang.
 • Om een gezonde visstand te behouden moeten er voldoende mogelijkheden tot vismigratie zijn. Dit is zowel in het belang van de beroepsvisserij als voor het natuurbeheer en de recreatievisserij. Er moeten voldoende (ook voor oudere en minder valide) toegankelijke plaatsen zijn voor de recreatieve visser.
 • Schaalvergroting (fusie) van Waterschappen is niet in het belang van Flevoland. Schaalvergroting werkt zelden in het voordeel van de burger. Flevoland heeft gezien zijn achtergrond en karakter bovendien een totaal andere aanpak nodig dan het gemiddelde waterschap.
 • De (oudere) burger wordt door dit kabinet aan alle kanten met lastenverzwaringen geconfronteerd. Het is belangrijk om bij het Waterschap niet mee te gaan in deze trend. Waar mogelijk moet voor niet lastenverzwarende alternatieven worden gekozen en lastenverzwaringen moeten evenwichtig over de betrokken partijen worden verdeeld.
 • Het Waterschap is goed bezig en O.P.A. zou graag zien dat er een verdere ontwikkeling plaats vindt in het zoeken naar duurzame, creatieve oplossingen die zo min mogelijk lastenverzwaring voor de burger opleveren. Dit kan onder meer door inventief en creatief om te gaan met de mogelijkheden die onze maatschappij in zich heeft. Met oog voor iedereen. Het Waterschap moet midden in de samenleving staan en betrekt zoveel mogelijk mensen en meningen bij haar beleid om zo draagkracht te verwerven en behouden.
 • Burgers moeten proactief worden betrokken bij het ontwikkelen van beleid, vanaf het beginstadium en gedurende het gehele proces.
 • Het verder uitbouwen van stageplaatsen en afstudeerplaatsen voor studenten die studies doen op het werkveld van het Waterschap. Op alle niveaus. Het Waterschap blijft op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs en komt in contact met potentiële talentvolle medewerkers voor de toekomst.
 • Een discussiegroep maken voor (gepensioneerde) mensen met veel kennis en ervaring op de kennisgebieden van het Waterschap. Regelmatig bijeenkomsten organiseren en de groep uitdagen met dilemma’s en mogelijk oplossingen laten aandragen. Veel mensen die gestopt zijn met hun actieve werk vinden het leuk op zo’n manier bezig te blijven op hun oude vakgebied, nuttig te zijn voor de samenleving en onder de mensen te blijven. En niet alleen voor academici maar ook voor praktijkmensen. Deze combinatie levert doorgaans verrassende resultaten op. De samenleving raakt meer betrokken bij het Waterschap en het Waterschap bij de samenleving.
 • Een omgeving creëren waarin belangengroeperingen van landbouwers, bedrijven, milieu en natuurorganisaties en zeker ook een burgerpanel samen met het Waterschap oplossingen bedenken in plaats van ieder voor zich het meeste voor de eigen achterban uit het vuur proberen te slepen.
 • Los van de wettelijke verplichting actief open staan om arbeidsplaatsen te ontwikkelen voor mensen die minder toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Het Waterschap komt hiermee midden in de maatschappij en de gemeenschap te staan. De kloof tussen het Waterschap en de (gewone) burger wordt kleiner en het Waterschap krijgt een menselijk gezicht. De overheid (dus ook het Waterschap) zou hierin een voortrekkersrol moeten vervullen vindt O.P.A.
 • Het Waterschap is erg vooruitstrevend in het betrekken van scholen bij het Waterschap. Denk hierbij onder andere aan bezoek aan de waterzuivering, de scholierendebatwedstrijden en de waterschapsverkiezing voor scholieren. Dit soort initiatieven moeten worden gestimuleerd. Via de leerlingen worden ook de ouders betrokken bij het Waterschap.

Email:        bestuur@opa-flevoland.nl 
Website:    www.opa-flevoland.nl 
Twitter:     @OPA_Flevo  
Facebook: https://www.facebook.com/OuderenPolitiekActief 

Advertenties
%d bloggers liken dit: