OPA Flevoland

Ouderen Politiek Actief in de provinciale staten van Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland

Programma provinciale staten


Waarom u 20 maart 2019 op O.P.A. FLEVOLAND gaat stemmen?
Omdat bij ons alle burgers meetellen. Van jong tot oud. We mogen trots zijn op een provincie die vernieuwt, die ondernemend is, die zorgt, waar weer verbinding komt tussen de generaties, waar burgers zich veilig kunnen voelen, waar we tradities en onze cultuur koesteren, waar de menselijke maat weer gaat tellen. Tijd voor verandering dus, daar staat O.P.A. voor!

Nieuwe kerntaak voor de provincie: ZORG, PREVENTIE, SPORT EN BEWEGEN

 • Sport, zorg en Welzijn zien wij als een (extra) kerntaak van de Provincie.
 • Wij streven naar een volwaardig ziekenhuis in Lelystad die de gehele regio bedient.
 • Huisartsen, apotheken en poliklinieken moeten 7 dagen per week bereikbaar zijn. En in Lelystad hoort een volwaardig ziekenhuis en zijn wij niet afhankelijk van andere ziekenhuizen. De provincie gaat dit actief stimuleren.
 • In het kader van een ‘krachtige samenleving’ stimuleert de provincie de zes gemeenten naar kwalitatieve goede thuiszorg op maat, mantelzorg¬ondersteuning, dagbesteding, bestrijding van eenzaamheid en veiligheid.
 • O.P.A. vindt het onacceptabel dat er wachtlijsten voor verpleeghuiszorg
 • O.P.A. Flevoland wil een provinciale registratie van mantelzorgers van de zes gemeenten, zodat financiële en andere maatregelen ter ondersteuning en waardering van de mantelzorgers op een eenvoudige manier binnen de interbestuurlijke samenwerking uitgewerkt kunnen worden.
 • De zelfstandigheid van ouderen en/of verzorgenden dient gewaarborgd te zijn.
 • De provincie gaat binnen het cultuur- en sportbeleid, activiteiten om ouderen-, mindervaliden- en jongeren meer en langer te laten bewegen stimuleren en ondersteunen.
 • O.P.A. Flevoland vindt het een kerntaak (Krachtige Samenleving) van de provincie dat jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en participeren.
 • Sportvisserij is voor jong en oud een ontspannende buitenactiviteit.
 • O.P.A. Flevoland is voor het realiseren van infrastructuur voor buitensporten.
 • De jeugd telt mee, daarom komen er meer evenementen voor de jeugd.

WONEN, BOUWEN (inclusief langer thuis wonen)

 1. O.P.A. vindt dat ‘Statushouders’ geen voorrang hebben op andere woningzoekenden en dienen dit binnen de interbestuurlijke samenwerking ook in te brengen.
 2. O.P.A. Flevoland vindt dat er permanente bewoning van recreatiewoningen mogelijk moet zijn. – Dit bevorderd dat het verplicht aanhouden van een woonadres (huurwoning) verdwijnt- waardoor er meer huurwoningen beschikbaar komen en wachtlijsten zullen slinken.
 3. O.P.A. Flevoland wil dat de provincie gemeenten en woningcorporaties actief stimuleert om voldoende energiezuinige en betaalbare huurwoningen te realiseren voor jongeren, starters, senioren, gescheiden mensen, gehandicapten en chronisch zieken.
 4. De regionale en lokale regels in het kader van interbestuurlijke samenwerking voor het bouwen van woningen moeten waar nodig zodanig worden aangepast dat er MEER en sneller leeftijdsbestendig en energiezuinig kunnen wordt gebouwd.
 5. Omvormen van langdurig leegstaande kantoorgebouwen tot sociale huurwoningen wordt bevorderd om het gevecht aan te gaan met de onacceptabel lange wachtlijsten voor huurwoningen.
 6. O.P.A. Flevoland is voorstander van het realiseren van grootschalige woonvormen met zorg en dienstverlening in het buiten gebied (in de natuur).

SOCIAAL BELEID vergt een gezamenlijke bestuurlijke aanpak

 • Armoede moet bestreden worden en is een belangrijk aandachtspunt.
  Armoede onder kinderen wordt actief bestreden via kind-regelingen en ondersteunende maatregelen. Hiervoor stelt de provincie een noodfonds als vangnet beschikbaar.
 • Tegenprestatie van bijstandsgerechtigden mag nergens leiden tot het verdringen van reguliere banen.
 • Voor het instellen van een provinciaal zorgfonds (sport, zorg/welzijn, vrijwilligers)

LEEFBAARHEID

 • Zeggenschap begint bij begin van de planvorming.
 • In Flevoland moet duurzame vergroening, door extra bomen en beplanting die vogels en vlinders aantrekken, een plaats krijgen.
 • Extra aandacht voor geweldsbestrijding in het algemeen en ouderenmishandeling en veiligheid in het bijzonder. Dus MEER wijkbureaus in gemeenten, MEER wijkagenten en MEER wijkverpleegkundigen.
 • Met alle mogelijke middelen moet eenzaamheid bestreden worden, uiteraard met respect voor eigen keuzes van mensen.
 • De provincie stimuleert en ondersteunt een goed en gevarieerd cultuuraanbod van activiteiten voor jong én oud en maakt daar middelen voor vrij.

  Openbaar vervoer

 • O.P.A. Flevoland is voor gratis en/of beperkt tarief in het openbaar busvervoer voor 65plussers en schooljeugd bij gebruik buiten de spits.
 • Bij elk perron en halte komen er zitplaatsen voor ouderen en mindervaliden en een digitaal informatie systeem (DRIS).
 • Het busvervoer is overal goed bereikbaar, dus ook in alle dorpen.
 • Er komt een rechtstreekse lijndienst(bus) van Zeewolde naar Lelystad (Airport)
 • De Provincie houdt met de gemeenten de regiotaxi en Wmo-vervoer in stand.
 • Het streekvervoer sluit goed aan op de tijden van NS en het stadsvervoer.
 • O.P.A. Flevoland wil een gemeentelijke publiekscampagne om opstaan voor ouderen en mindervaliden in openbaar vervoer te stimuleren.
 • In het noorden van het land kent men de ‘afsluitdijk’ O.P.A. ziet de Markerwaarderdijk als een AANSLUITDIJK. Daarom wordt een vaste buslijnverbinding naar Enkhuizen (Noord Holland) bevorderd.

VERKEER en MOBILITEIT

 • Op alle provinciale wegen 100 km/u waar het kan en 80 waar het moet.
 • Voorkomen van maatregelen die de doorstroming van verkeer belemmeren.
 • Controle op maximum snelheid vindt plaats op gevaarlijke knooppunten en mag nooit dienen als het ‘spekken van de pot’.
 • Strenge handhaving op huftergedrag in het verkeer.
 • O.P.A. Flevoland kiest voor ongelijkvloerse kruisingen boven verkeerslichten of rotondes.
 • Langs provinciewegen worden waar het kan voorzien van parallel liggende fietspaden.
 • Er komt een tunnel ter vervanging van de Ketelbrug

MILEU, ENERGIE EN DUURZAAMHEID

 • Het provinciehuis heeft een voorbeeldfunctie en voorziet 100% in haar duurzaam opgewekte energiebehoefte.
 • O.P.A. Flevoland vindt dat het Rijk alle kosten voor verduurzaming voor zijn rekening moet nemen (Klimaatakkoord, van het gas af etc.) en kosten hiervan niet mogen neerdalen op de Flevolandse belastingbetaler.
 • De overlast voor burgers door bedrijven moet zo veel mogelijk worden beperkt door strenge handhaving van de regels en geluid- en milieubelasting.
 • O.P.A. Flevoland is tegen de realisering van zonnevelden op duurzame landbouwgrond
 • Windmolens hebben een maximale tophoogte van 200 meter en worden niet geplaatst binnen een straal van 5 kilometer van de bebouwde kom.

NATUUR en DIERENWELZIJN

 • Bestrijding dierenleed en dierenmishandeling ziet O.P.A. Flevoland als een kerntaak en komt extra geld voor beschikbaar.
 • O.P.A. Flevoland vindt, anders dan de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de PvdA, dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen (OVP) ‘gehouden’ dieren zijn waar een zorgplicht aan vast zit.
  o Dit betekent voor O.P.A. Flevoland: BIJVOEREN!
  o Hierdoor wordt onnodig lijden van deze dieren (hongerdood) voorkomen.
 • Wij verzetten ons, anders dan de CU, VVD, CDA, D66, SGP en SP, blijvend tegen het afschieten van grote grazers in het algemeen en Edelherten in het bijzonder.
 • O.P.A. Flevoland kiest voor de alternatieven:
  o Anticonceptie en verplaatsing van deze dieren.
  o Uiteindelijk moet dde Oostvaardersplassen, die de grootste mislukking van de eeuw genoemd mag worden, weer terug naar een ‘Natura 2000’ (vogel)gebied.
 • De Markerwadden wordt zoveel mogelijk opengesteld voor publiek en recreatie.
 • De provincie zorgt voor een veerpontverbinding naar de Markerwadden, mogelijk binnen de op te zetten nieuwe concessie openbaarvervoer.
 • Realisering van recreatievoorzieningen in natuurgebieden wordt bevorderd.
 • De Reuzenberenklauw, en de Springbalsemien worden in Flevoland excessief bestreden.

VEILIGHEID, POLITIE en CRIMINALITEIT

 • Vuurwerkvrije zones dienen in de gemeenten van Flevoland onderzocht te worden.
 • Ondermijning, criminaliteitsbestrijding en informatiepositie radicalisering opvoeren door waar mogelijk inzet extra politie/wijkagenten/buurtregisseurs.
 • O.P.A. Flevoland is voor gebruik van bodycams bij politie, handhavers en hulpdiensten.
 • O.P.A. Flevoland is voorstander van gebruik van cameratoezicht als de noodzaak daarvan is aangetoond.
 • Schade in de openbare ruimten aangebracht door vandalen wordt op de daders verhaald.
 • Strenge handhaving op huftergedrag in de openbare ruimten.
 • De provincie stelt een extra bijzonder opsporingsambtenaar aan voor toezicht dierenmishandeling en het onthouden van de nodige zorgplicht bij eigenaren.

DISCRIMINATIE

 • Uit alle wet- en regelgeving, lokaal, regionaal en landelijk, moet leeftijdsdiscriminatie worden geschrapt.
 • LHBT’s worden ook in verpleeg- en zorginstellingen gerespecteerd en krijgen desnoods extra aandacht.
 • Bij de ingang van het Provinciehuis wordt een bord neergezet met als opschrift de tekst van artikel 1 van de Grondwet.
 • De provincie heeft een voorbeeldfunctie om ambtenaren aan te nemen die een afstand hebben op de arbeidsmarkt.

ONDERWIJS EN INTERNET

 • Voor iedereen die recht heeft op een uitkering is onderwijs en/of omscholing uitermate belangrijk. De provincie en gemeenten hebben hierbij een stimulerende rol.
 • Onderwijs en ‘leven lang leren’ voor ouderen moet meer ‘gewoon’ en daarom gestimuleerd worden.
 • Het vroegtijdig verlaten van school door jongvolwassenen is een punt van zorg voor O.P.A. Flevoland.
 • De gemeenten dient voortijdige schoolverlating zo veel als mogelijk tegen te gaan.
  O.P.A. Flevoland vindt dat er meer aandacht moet zijn voor technische beroepen. Er is immers grote vraag naar vaklieden o.a. in de bouwsector.

LOKALE OMROEP EN MEDIA
Het is van belang dat gemeenten en de provincie de representativiteit van de programmaraad van de lokale en regionale omroepen goed monitoren zodat alle doelgroepen, zoals de ouderen en de jongeren voldoende worden vertegenwoordigd.


CULTUUR en NEDERLANDSE TAAL

 • O.P.A. Flevoland wil een regionale cultuurkaart ondersteunen en ziet graag een dergelijke voorziening voor ouderen én jongeren met een kleine beurs. Een lastminute kaartje zien wij ook als een goede mogelijkheid.
 • Actieve en passieve deelname aan cultuuractiviteiten is goed voor de ontwikkeling van zowel jonge mensen als ook ouderen. De provincie en gemeenten stimuleren deze cultuuractiviteiten voor jongeren en voor mensen die aan hun tweede jeugd beginnen.
 • Het is van belang om verworvenheden uit het verleden, die iets zeggen over hoe onze provincie in het verleden functioneerde en hoe de bevolking destijds leefde, te bewaren. Het provinciaal erfgoed maakt ons bewust van onze geschiedenis, het laat zien waar wij vandaan komen.
 • Wij zijn tegen de verdere ontwikkeling van landschapskunstwerken

TOERISME

 1. O.P.A. FLEVOLAND wil dat de provincie zich meer toelegt op vakantie-, en/of dag bestemming.
 2. Het openbaar vervoer moet klantvriendelijk en toegankelijk zijn voor toeristen met goede verbindingen tussen de toeristische trekpleisters (Batavialand, Natuurpark, Aviodrome en vaarverbinding Markerwadden)
 3. Versoepeling van regels om permanent te verblijven in een vakantiewoning.

ONDERNEMEN, MKB EN ECONOMIE

 • Het MKB en het toenemend aantal zelfstandigen zonder personeel verdienen waar dat kan meer steun, bescherming en hulp van de provincie.
 • O.P.A. Flevoland wil de positie van de provincie als aantrekkelijke vestigingsgebied voor bedrijven blijvend stimuleren zodat de werkgelegenheid voor jong én oud toeneemt.
 • Her- en bijscholing stimuleren voor ouderen, jongeren en werkzoekenden.
 • Niet toestaan van zwaar milieuvervuilende industrie
 • Speciale aandacht voor werkeloze 45plussers en anderen met een achterstand op de arbeidsmarkt.
 • Geen cent extra naar de Floriade
 • De huidige opcenten motorrijtuigen wordt bevroren (ook geen indexering).
 • Geen windmolens met een hogere tiphoogte dan 200 meter en een minimale afstand van 5 kilometer van de bebouwde kom.
 • OPA is voor Lelystad Airport mits:
  o Het probleem van de lage aanvlieg routes op bevredigende wijze is opgelost;
  o In het luchthavenbesluit zelf expliciet is opgenomen dat nachtvluchten en vrachtvluchten van- en naar Lelystad Airport verboden zijn;
 • Er wordt extra geïnvesteerd in technische beroepen en vakmanschap.
 • De maritieme servicehaven op Urk wordt verder door de provincie ondersteund.
  o inclusief de benodigde infrastructuur die zorg draagt voor een duurzame ontsluiting van het gehele gebied

BOEREN, TUINDERS EN VISSERIJ

 • Voedselveiligheid en tegengaan van verspilling is een provinciaal aandachtspunt.
  Gebruik van kunstmest en gif in de landbouw en antibiotica in de veehouderij moet sterk verminderd worden.
 • O.P.A. Flevoland is groot voorstander van Pulsvisserij, provincie dient dit te promoten.
 • Er dient aandacht te zijn voor de brandveiligheid bij grote stallen.
 • O.P.A. vindt dat er een verbod moet komen op vestiging van nieuwe megastallen en geitenboerderijen (Q-koorts).
 • O.P.A. Flevoland maakt zich zorgen om de bodemverzakking in Flevoland in het   algemeen en in het bijzonder in de Noordoostpolder.

BESTUURLIJKE VERNIEUWING

 • O.P.A. Flevoland is voor samenwerking maar geen voorstander van grote stadsregio’s.
 • O.P.A. Flevoland is voorstander van regionale en landelijke referenda.
 • De provincie gaat voor iedereen begrijpelijk communiceren. Denk aan bewonersbrieven, digitale formulieren en provinciale website.
 • Een reactie op brieven en e-mails volgt altijd binnen twee weken.

VRIJWILLIGER
Vrijwilligers verdienen maatschappelijke waardering en ondersteuning, maar het werk mag niet leiden tot verdringing.
Geen onnodige regelgeving voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk.
De provincie organiseert een keer per jaar een ‘dag voor de vrijwilligers’.


OMGEVINGSWET

 • De komende Statenperiode 2019-2023 zal de nadruk komen te liggen op de invoering van de Omgevingswet.
 • Met de Omgevingswet moet wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving beter gaan aansluiten op huidige en toekomstige ontwikkelingen van de ruimte en leefomgeving.
 • Bestuurders zullen verantwoordelijkheid moeten nemen om ruimtelijke plannen te creëren met initiatieven van inwoners en ondernemers in Flevoland.
 • Om dat mogelijk te maken voorziet de Omgevingswet in meer regionale en lokale beleidsruimte die samenlevingen in staat stelt maatwerk te ontwikkelen.
 • Op basis van bestuurlijke visies op duurzame inrichting en beheer van de ruimte, en wensen en behoeften van inwoners en ondernemers.
 • De Omgevingswet moet regionale en lokale overheden ruimte gaan bieden om via maatwerk de kwaliteit van de leefwereld van inwoners en ondernemers te verbeteren.

FINANCIEN

 • Er komt voor 2019-2023 eenmalig € 1.000.000 extra voor dierenwelzijnsbeleid.
 • Er komt voor 2019-2023 structureel € 350.000 extra voor de ‘kerntaak’ ‘Krachtige samenleving’ -zorg, preventie, sport en bewegen en vrijwilligersdag-.
 • O.P.A. Flevoland ziet hiervoor financiële ruimte binnen het Interbestuurlijke Programma (IBP).
 • Toeristenbelasting of precario is O.P.A. Flevoland een doorn in het oog.
 • Verhogen van de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting is O.P.A. Flevoland op tegen. Inflatiecorrectie ziet O.P.A. Flevoland ook als een verhoging
 • Behoud van het besteedbaar inkomen is goed voor de economie, daarom is OPA tegen elke verhoging van bestaande belastingen, dus ook geen indexering.
 • Veel kiezers zijn de afgelopen jaren door de (Centrale) Overheid gepakt in hun portemonnee. Daarom is O.P.A. Flevoland tegen verhoging van de lokale lasten als Onroerende Zaakbelasting en voor het afschaffen van de hondenbelasting. De Provincie dient dit tijdens haar overleg met de Gemeenten zo sturend mogelijk aan de orde te stellen

Een STEM op O.P.A. FLEVOLAND
is een STEM
op UZELF


 

Advertenties
%d bloggers liken dit: